About

The Viet LGBT History Project is guided by three principles in its mission:

1.  Education:  This project aims to correct the chronic miseducation about Vietnamese same-sex eroticism and transgenderism. Our histories have been silenced, distorted, or stolen under colonialism, imperialism, and government re-education. We reclaim our histories, and make them anew, one hypertext user at a time. We write each page with the utmost attention to research accuracy, using academic research rigorously cited, primary documents, first-hand interviews, video footage, and credible news. This project is a platform for educational information about topics including, but not limited to, Vietnamese gender and sexuality, same-sex desire, transgender and gender variation, LGBT identities, and sexual minority community formation, and queer justice, specifically in the Vietnamese and diasporic communities and histories.

2.  Cultural and historical preservation:  

This project was born out of a need to recoup Vietnamese same-sex erotic and transgender histories, in particular, as the American diaspora still wrestles with its identity away from our homeland.  We showcase these histories in one central location, in order to shake what the world knows about Vietnamese culture and history. These histories we share with Vietnam and the diaspora—inside and outside norms of sexuality and gender—are four thousand years old.

3.  Co-creation:  In our method and mode, this project aims to promote cooperative learning and dialogue, so that we may re-write and reclaim our own histories. Central to our mission is accessibility to the vital information presented on this website.  Our design focuses on interactive learning and dialogue.  Our intentions include finding others seeking to learn and understand our histories, grow a conscious community to comment, ask questions, and seek answers together online and in-person, and shifting and decentralizing a narrative about Vietnamese same-sex eroticism and transgenderism.  Prospective methods include blogs, interactive history timelines, hyperlinking people with cultural and thematic phenomena to find connectivity, and media campaigns.  We seek to find, document, uncover, reflect, and redefine our histories and stories.

Dự án Lịch Sử Đồng Tính Việt Nam có ba mục tiêu chính như sau:

 1.     Giáo Dục: Mục tiêu chính của dự án là giáo dục và đổi mới sự hiểu biết chênh lệch về người đồng tính và chuyển giới Việt Nam. Lịch sử người đồng tính của chúng ta buộc bị giữ trong sự im lặng, bóp méo, hoặc bị thất lạc dưới quyền thực dân, sự thống trị cực quyền, và chính sách giáo dục của chính quyền. Chúng tôi tập trung vào công tác nghiên cứu qua sự tìm kiếm và tham khảo những tài liệu học thuật có nguồn gốc chính, những cuộc phỏng vấn, các cảnh phim phù hợp, và tin tức báo trí. Dự án này là một nền tảng cho những thông tin giáo dục về những đề tài bao gồm, nhưng không giới hạn, khái niệm về giới tính và những tính chất liên quan, tình cảm đồng giới, phân loại của giới tính, đặc tính của người LGBT, và sự hình thành của cộng đồng thiểu số về giới tính và công lý cho người giới tính khác biệt, đặc biệt trong cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước.

2. Bảo tồn văn hoá và lịch sử: Dự án này được hình thành bởi mục đích tìm lại lịch sử người đồng tính và chuyển giới Việt Nam, vì cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước đều đã và đang đấu tranh cho quyền bình đẳng giới tính. Chúng tôi trình bày những tài liệu lịch sử trong một địa điểm chung, nhằm giáo dục môi trường xung quanh về lịch sự và văn hoá Việt Nam. Những chi tiết lịch sử trong bốn nghìn năm qua, chúng tôi muốn chia sẻ với cộng đồng Việt Nam trong nước và ngoài nước, trong và ngoài những quy tắc về giới tính.

3. Sáng tạo chung: Dự án có mục đích hướng tới sự hợp tác và sáng tạo chung, để chúng ta cùng nhau tìm lại những chi tiết lịch sử quan trọng một lần nữa qua từng tài liệu chúng ta có. Dự định của chúng tôi là tìm kiếm và tìm hiểu lịch sử Việt Nam, phát triển cộng đồng tích cực tìm tòi, chia sẻ, bình luận, và sẵn sàng đổi mới kiến thức về người đồng tính và chuyển giới Việt Nam. Những phương pháp được đưa vào sử dụng bao gồm blog, lịch trình lịch sử trên mạng, kết nối các thành viên với hiện tượng văn hoá quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm, ghi chép, khám phá, phản ánh, và định nghĩa chi tiết lịch sự và những câu chuyện một cách rõ ràng hơn.

Advertisements

One thought on “About”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Viet LGBT History Campaign | www.vietlgbt.org

%d bloggers like this: