Diễn hành Tết 2013 | Tết Parade 2013

Liên hội những người đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giới (LGBT) Mỹ gốc Việt xin kêu gọi tất cả mọi người sử dụng thông tin trên trang web này để chia sẻ sự nhận thức về những đóng góp của người đồng tính, chuyển đổi giới tính và những di sản văn hóa cuả họ trong lịch sử và truyền thống Việt Nam. Chúng tôi cũng sử dụng trang web này để giứp mọi người thấy được các hình thức phân biệt đối xử chống lại người đồng tính Việt Nam, và cung cấp nguồn hỗ trợ cách phản ứng lại sự phân biệt đối xử.

Về việc tham gia của cộng đồng của chúng tôi trong lễ diễn hành Tết 2013 tại Westminster vào Chủ Nhật ngày 10 Tháng 2, chúng tôi mời mọi người in ra trang PDF và xếp lại với nhau để tạo ra một tấm áp phích lớn. Chúng tôi sử dụng các áp phích để nói lên tiếng nói trong cuộc diễu hành Tết với những người muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của người đồng tính Việt Nam.

Mỗi PDF có 6 trang.  Xếp lại với nhau để tạo ra một tấm áp phích lớn.

Cảm ơn bạn.

Trang Facebook về sự tham gia Tết hòa bình của chúng tôi.

Xuan Dieu FINAL

PDF: Xuân Diệu

Khai Dinh new

PDF: Khải Định

Dong co FINAL

PDF:  Đồng cô

The Partnership of Viet Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Organizations invites everyone to use the information on this webpage to bring awareness about the contributions of homosexual, transgender, or other same-sex loving individuals and cultural heritage in Vietnamese history and traditions.  We also use this website to educate people around every day forms of discrimination against Vietnamese LGBTs and offer resources for responses to discrimination.

For our community participation in the Tết Parade 2013 in Westminster on Sunday February 10th, we invite people to download the PDF files on each page, print them out, and piece them together to make one large poster.  We use these posters to start conversation during the Tết parade with others who would like to learn more about Viet LGBT history.

Each PDF has 6 pages.  Piece them together to make one large poster.

Thank you.

Facebook page about our PEACEFUL Tết participation.

Advertisements

One thought on “Diễn hành Tết 2013 | Tết Parade 2013”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Viet LGBT History Campaign | www.vietlgbt.org